Polityka Prywatności
 1. Kto przetwarza dane osobowe przekazane przez aplikację naffy?
  Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w ramach aplikacji naffy jest Weronika Modzelewska | Przystanek Internet, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przystanek Internet Weronika Modzelewska, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem Aleja Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa, NIP: 5252852099, zwany dalej Usługodawcą.
  Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej: przystanekinternet@gmail.com;
  • pod numerem telefonu: +48729620822;
 2. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie danych osobowych użytkowników w ramach aplikacji naffy?
  Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
  W przypadku podjęcia współpracy i zawarcia umowy na wybrane usługi lub produkty, umowa ta może zawierać stosowne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych właściwych dla danej usługi lub produktu.
 3. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe przekazane za pośrednictwem aplikacji naffy?
  Dane osobowe od Użytkowników pozyskiwane są wyłącznie w sposób dobrowolny za pośrednictwem:
  1. Formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonać rezerwacji bądź zakupić produkt.
  Dane osobowe uzyskane tymi kanałami przetwarzane są w celach marketingowych. Dzięki nim Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, omówić szczegóły dotyczące zapytań ofertowych, przygotować oraz przesłać ofertę na usługi.
 4. Jakie są zasady udostępniania przez Przystanek Internet Weronika Modzelewska danych osobowych?
  Przystanek Internet Weronika Modzelewska przekaże lub ujawni dane osobowe Użytkowników w niezbędnym i wymaganym zakresie instytucjom publicznym na ich wezwanie, w związku z realizacją ich ustawowych obowiązków i na podstawie właściwych przepisów uprawniających je do takiego żądania.
  Przekazanie danych osobowych może nastąpić na rzecz podmiotów powiązanych w ramach Przystanek Internet Weronika Modzelewska oraz podmiotów zewnętrznych, współuczestniczących w komunikacji z Użytkownikiem w ramach przygotowywania oferty i realizacji postanowień Umowy z Użytkownikiem.
  Oprócz podmiotów powiązanych, Przystanek Internet Weronika Modzelewska może udostępniać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za infrastrukturę IT Przystanek Internet Weronika Modzelewska w ramach ich czynności związanych z utrzymaniem prawidłowego działania wykorzystywanych przez nią systemów i aplikacji oraz samej witryny.
 5. W jaki sposób Użytkownik decyduje o przekazaniu Usługodawcy swoich danych osobowych?
  Podczas standardowej wizyty na stronach produktów oferowanych przez Przystanek Internet Weronika Modzelewska podawanie danych osobowych nie jest konieczne.
  Jedynie chcąc zakupić produkt bądź zarezerwować usługę oferowaną przez Przystanek Internet Weronika Modzelewska za pośrednictwem aplikacji naffy Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 6. Dostęp do danych i uprawnienia
  W związku z przetwarzaniem przez Przystanek Internet Weronika Modzelewska danych osobowych w zakresie opisanych niniejszą polityką, Przystanek Internet Weronika Modzelewska gwarantuje Użytkownikom prawo do realizacji uprawnień wynikających z przepisów RODO, z uwzględnieniem pozostałych przepisów zobowiązujących do przechowywania i przetwarzania danych. Wszelkie zapytania lub wnioski związane z danymi osobowymi Użytkownika, w tym te odnoszące się do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, Użytkownik proszony jest wysyłać na adres e-mail: przystanekinternet@gmail.com
  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Przystanek Internet Weronika Modzelewska narusza przepisy RODO.
 7. Przechowywanie danych
  Dane osobowe przekazane w trakcie trwania relacji biznesowych, dotyczące Użytkowników, w tym działających w ich imieniu osób kontaktowych, będą przetwarzane w okresie trwania takich relacji, a po ich zakończeniu będą przechowywane jeżeli:
  1. przepisy prawa nakładają na Przystanek Internet Weronika Modzelewska obowiązek przechowywania danych osobowych w tym w celu spełnienia regulacyjnych wymagań dotyczących działalności Przystanek Internet Weronika Modzelewska,
  2. przechowywanie danych osobowych przez Przystanek Internet Weronika Modzelewska jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika.
  W przypadku danych osobowych osób kontaktowych Przystanek Internet Weronika Modzelewska będzie przetwarzać te dane kontaktowe w celu utrzymania relacji biznesowych w okresie ich trwania, chyba że (o ile jest to zgodne z RODO) zostanie zgłoszony sprzeciw wobec takiego przetwarzania
 8. Zmiany niniejszej polityki prywatności
  Przystanek Internet Weronika Modzelewska może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.