Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach aplikacji naffy

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) został sporządzony i opublikowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostaje on udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Korzystając z Aplikacji akceptujesz zasady Regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem: https://naffy.io/terms oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu pod adresem: https://naffy.io/privacy.

§ 2. Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto jednego z poniższych pojęć należy przez to rozumieć:
  1. „Regulamin” – niniejszy dokument, określający zasady korzystania przez Użytkowników z Aplikacji oraz świadczenia przez Usługodawcę usług na ich rzecz;
  2. „Aplikacja” – platforma elektroniczna umożliwiająca jej Użytkownikom w szczególności, dokonywanie sprzedaży/zakupu Produktów Cyfrowych oraz organizowanie spotkań/konsultacji w formie on-line, w trybie połączeń audio-wideo na zasadzie peer to peer.
  3. „Usługodawca” – FF Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń), przy ulicy Jana Matejki 47B/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860286 posiadającą numer NIP: 9562363416 oraz REGON:38704412100000, kapitał zakładowy w kwocie 5000 zł w całości opłacony, będąca właścicielem i administratorem Aplikacji;
  4. „Usługa” – czynność świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na udostępnianiu Użytkownikowi odpowiednich funkcji Aplikacji, umożliwiających mu korzystanie z niej w wybranym przez niego zakresie;
  5. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z funkcjonalności Aplikacji w określonym zakresie, zależnym od posiadania Konta w Aplikacji.
  6. „Ekspert” – Użytkownik posiadający Konto w Aplikacji i pełny dostęp do jej funkcjonalności, korzystający z niej w szczególności, w celu sprzedaży oferowanych przez siebie Konsultacji i/lub Produktów Cyfrowych;
  7. „Klient” – Użytkownik nie posiadający Konta w Aplikacji i mający ograniczony dostęp do jej funkcjonalności, korzystający z Aplikacji w szczególności, w celu rejestrowania konsultacji z Ekspertami oraz odbywania z nimi połączeń audio-wideo, a także zakupu oferowanych przez nich Konsultacji i/lub Produktów Cyfrowych;
  8. „Konto” – zawartość w ramach Aplikacji, do której Ekspert uzyskuje dostęp, po zalogowaniu przy użyciu konta Google.
  9. „Rejestracja” – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu swoich danych i akceptacji Regulaminu. / „Logowanie” - proces utworzenia przez Użytkownika Konta w Aplikacji, przy użyciu konta Google.
  10. „Oferta” – informacje udostępniane przez Eksperta za pośrednictwem Aplikacji, w jego dowolnym kanale sprzedaży (strona www., social media, e-mail, rozmowa video itp.), w szczególności określające zakres i specyfikę Konsultacji i/lub Produktów Cyfrowych oraz warunki ich zakupu;
  11. „Konsultacja”- usługa oferowana przez Eksperta za pośrednictwem Aplikacji, w jego dowolnym kanale sprzedaży (strona www., social media, e-mail, rozmowa video itp.), określająca jej zakres i specyfikę.
  12. „Produkt Cyfrowy” – produkt oferowany przez Eksperta za pośrednictwem Aplikacji, w jego dowolnym kanale sprzedaży (strona www., social media, e-mail, rozmowa video itp.), określający jego specyfikę. W szczególności mogą to być: ebooki, presety, diety, subskrypcje itp.;
  13. „Umowa sprzedaży” – umowa zawierana za pośrednictwem Aplikacji, pomiędzy Klientem a Ekspertem, w oparciu o Ofertę dotyczącą zakupu Konsultacji i/lub Produktu Cyfrowego;
  14. „Operator Płatności” – podmiot świadczący obsługę płatności online, za pośrednictwem platformy płatniczej Stripe - szczegółowe informacje dot. Operatora Płatności dostępne są pod adresem: www.stripe.com

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zastrzega, że w celu prawidłowego korzystania z Aplikacji, każdy Użytkownik powinien we własnym zakresie oraz na własny koszt i ryzyko zapewnić po swojej stronie następujące warunki techniczne:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. urządzenie elektroniczne pozwalające na korzystanie z Internetu (laptop, komputer stacjonarny, smartfon, etc.),
  3. urządzenie elektroniczne pozwalające na połączenia dźwiękowe oraz z obrazem,
  4. przeglądarkę Internetową z włączoną obsługą JavaScript.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji, wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 3. Ponadto w przypadku połączeń audio-wideo, Użytkownik musi posiadać przeglądarkę wspierającą standard WebRTC (nie starszą niż 2 najnowsze wersje danej przeglądarki), oraz zapewnić sobie połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 200 kbit/s.
 4. Niespełnienie warunków określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu może znacząco wpływać na jakość połączenia audio-wideo, albo wręcz je uniemożliwić. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za słabą jakość takiego połączenia, bądź brak możliwości jego realizacji w przypadku, gdy Klient albo Ekspert nie spełniają określonych warunków technicznych.
 5. W celu posiadania Konta w Aplikacji, Użytkownik musi posiadać konto Google, umożliwiające mu zalogowanie się do niej.

§ 4. Korzystanie z Aplikacji

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji skutkuje zawarciem przez niego z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Wyrażając zgodę na zawarcie umowy z Usługodawcą, Użytkownik zgadza się również, w odpowiednim zakresie, na związanie się umową o świadczenie usług przez Operatora Płatności - Stripe.
 3. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do udostępniania informacji o dokonanych przez niego transakcjach, związanych z korzystaniem z usług przetwarzania płatności świadczonych przez Operatora Płatności - Stripe.
 4. W ramach korzystania z Aplikacji Usługodawca zapewnia możliwość:
  1. posiadania Konta;
  2. prowadzenia przez Eksperta harmonogramu konsultacji;
  3. udostępniania harmonogramów konsultacji Klientom;
  4. rezerwowania w udostępnionym harmonogramie konsultacji z Ekspertem;
  5. powiązania Aplikacji z innymi, zewnętrznymi organizerami spotkań (np. Google Kalendarz);
  6. przeprowadzania połączeń audio-wideo;
  7. sprzedaży/zakupu Konsultacji i Produktów Cyfrowych oferowanych przez Ekspertów;
  8. dokonania płatności online za pośrednictwem platformy płatniczej obsługującej płatności, pod nazwą Stripe.
 5. Harmonogram konsultacji, o którym mowa w ust. 2 lit. b) jest dostępny w ramach dowolnego kanału sprzedaży Eksperta udostępnionego za pośrednictwem Aplikacji. Harmonogram konsultacji jest zanonimizowany w ten sposób, że Klient, któremu zostanie udostępniony wgląd w harmonogram danego Eksperta, nie będzie posiadał wglądu w dane innych Klientów, z którymi Ekspert odbywa konsultacje.
 6. Harmonogram konsultacji prowadzony w Aplikacji można powiązać z podobnymi aplikacjami dostawców zewnętrznych (np. Google Kalendarz). Powiązanie odbywa się poprzez podanie przez Eksperta danych swojego konta w aplikacji dostawcy zewnętrznego oraz wyrażenia zgody na to, aby Aplikacja uzyskała dostęp do danych umieszczanych na tych witrynach.
 7. Połączenia audio-wideo, o których mowa w ust. 2 lit. f) inicjowane są przez Klientów poprzez wybranie opcji „Połącz” (lub innej równoznacznej).
 8. Wybranie opcji „Połącz” (lub innej równoznacznej) przez danego Klienta oznacza złożenie przez niego oświadczenia woli o tym, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 9. Poprzez wybranie opcji „Połącz” (lub innej równoznacznej) dany Klient składa oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby związane z korzystaniem z Aplikacji.
 10. Dane osobowe Eksperta będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu korzystania z Aplikacji. Dane osobowe Klienta, po dokonaniu wyboru opcji „Połącz” (lub innej równoznacznej) będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu połączenia z Ekspertem.
 11. Usługodawca nie gwarantuje, że w danym momencie połączenie audio-wideo będzie mogło zostać zrealizowane.
 12. Połączenie audio-wideo jest dobrowolne i może zostać zakończone przez każdą ze stron tego połączenia w dowolnym momencie.
 13. Ekspert zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzenie do Oferty jakichkolwiek treści bezprawnych, z uwzględnieniem § 7 ust. 4 i 5.

§ 5. Logowanie do Aplikacji

 1. Użytkownik, który chce korzystać z pełnej funkcjonalności aplikacji i posiadać status Eksperta, umożliwiający mu sprzedaż Konsultacji i/lub Produktów Cyfrowych, zobligowany jest do zalogowania się do Aplikacji.
 2. Logowanie do Aplikacji odbywa się przy użyciu konta Google
 3. Na adres e-mail, używany do konta Google wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta w Aplikacji.
 4. Nie jest możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności Aplikacji przez Użytkownika, który nie zalogował się do Aplikacji przy użyciu konta Google.
 5. Użytkownik, przy pierwszym logowaniu w Aplikacji składa oświadczenie woli, iż:
  1. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
  2. wyraża, bądź nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych przez niego danych osobowych, w celach marketingowych;
 6. Dane Użytkownika wykorzystane do logowania przy użyciu konta Google są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.
 7. Za jakiekolwiek nieautoryzowane działania wynikające z udostępnienia danych do logowania przy użyciu konta Google osobom trzecim czy też niewłaściwego ich zabezpieczenia przez Użytkownika, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Aplikacji Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Aplikacji innym Użytkownikom.
 9. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad Regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na adres mailowy przypisany do konta Google, którym loguje się do Aplikacji.
 10. Konto utworzone w wyniku logowania prowadzone jest dla Użytkownika przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia konta w Aplikacji w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta, nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

§ 6.Weryfikacja Użytkowników

 1. Usługodawca zastrzega, iż w każdym czasie może zażądać od Użytkowników podania dodatkowych informacji, innych niż wynikających z danych zawartych na koncie Google, mających na celu zweryfikowanie ich tożsamość.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników dokonywane za pośrednictwem Aplikacji. W szczególności, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Ekspertów dokonywane za pośrednictwem Aplikacji w ich kontaktach z Klientami. Działalność Usługodawcy polega na udostępnianiu Użytkownikom dostępu do funkcjonalności Aplikacji. Usługodawca nie ma prawnej możliwości dokonania weryfikacji, prawdziwości i aktualności danych zamieszczanych przez Użytkowników, jak również nie monitoruje jakości oraz rzetelności usług świadczonych przez Ekspertów na rzecz Klientów oraz sprzedawanych przez nich Konsultacji i/lub Produktów Cyfrowych za pośrednictwem Aplikacji.

§ 7.Oferta Eksperta

 1. Oferta Eksperta powinna określać zakres i specyfikę Konsultacji i/lub Produktu Cyfrowego oraz warunki ich zakupu.
 2. Cena określona przez Eksperta jest ceną brutto i nie może obejmować dodatkowych kosztów, m.in. kosztów dostawy Produktu Cyfrowego.
 3. Ekspert oświadcza, że Produkty Cyfrowe znajdujące się w jego Ofercie udostępnianej za pośrednictwem Aplikacji, w jego dowolnym kanale sprzedaży (strona www., social media, e-mail, rozmowa video itp.), są wyłącznie jego własnością i posiada do nich wszelkie prawa autorskie.
 4. Oferta Ekspert nie może obejmować sprzedaży Produktów Cyfrowych i/lub Konsultacji, których sprzedaż:
  1. jest zabroniona przez prawo obowiązujące w Polsce, lub
  2. jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, lub
  3. wymaga spełnienia dodatkowych wymogów lub uzyskania dodatkowych uprawnień, zezwoleń, których Ekspert nie spełnia lub nie posiada.
 5. Sprzedaż Konsultacji i/lub Produktu Cyfrowego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, w szczególności, gdy związana jest z: propagowaniem nienawiści, rasizmu, faszyzmu, nazizmu, przemocy, pornografii, dyskryminacją mniejszości społecznych, bądź obrażaniem uczuć religijnych.
 6. Ekspert wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę jego Oferty, udostępnionej w jego dowolnym kanale sprzedaży, w ramach działań związanych z Aplikacją.

§ 8.Umowa sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie dokonania skutecznej płatności za zakupioną przez Klienta Konsultację lub Produkt Cyfrowy, za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Umowa sprzedaży dotyczy konkretnego i jednorazowego zakupu Konsultacji i/lub Produktu Cyfrowego, znajdującego się w Ofercie Eksperta.
 3. Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest wskazanie adresu e-mail przez Klienta. W przypadku jego niewskazania, nie jest możliwe dokonanie płatności.
 4. Realizacja Umowy sprzedaży powinna nastąpić niezwłocznie po skutecznie dokonanej płatności za zakupioną przez Klienta Konsultację i/lub Produkt Cyfrowy, chyba że w Ofercie jest wskazany inny termin realizacji.
 5. Skuteczne dokonanie płatności potwierdza wolę zakupu Konsultacji i/lub Produktu Cyfrowego przez Klienta w dowolnym kanale sprzedaży Eksperta, za pośrednictwem Aplikacji, oraz potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży Klienta z Ekspertem na zasadach wskazanych w Ofercie, które następuje wyłącznie w wybranej przez Klienta formie płatności określonej w Ofercie Eksperta.
 6. W chwili przekazania Usługodawcy przez Operatora płatności potwierdzenia dokonanej przez Klienta płatności, dochodzi do skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 7. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Ekspertem a Klientem, gdyż udostępnia on wyłącznie Aplikację do jej zawarcia.
 8. Użytkownicy Aplikacji ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania, wynikające z tytułu zawieranych przez siebie Umów sprzedaży, za pośrednictwem Aplikacji.

§ 9.Odpłatność

 1. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika jest bezpłatne, z zastrzeżeniem zakupu Konsultacji i /lub Produktu Cyfrowego.
 2. Należność wpłacana przez Klienta na rzecz Eksperta, będzie wpływać na rachunek bankowy Eksperta od Operatora płatności obsługującego daną płatność elektroniczną, dokonywaną w ramach wybranej przez Klienta formy płatności znajdującej się w Ofercie Eksperta. Jednakże należność będzie pomniejszona o prowizję dla Usługodawcy w wysokości określonej procentowo w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz o prowizję dla Operatora płatności obsługującego płatność elektroniczną określoną w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. W ramach Umowy sprzedaży, Usługodawcy przysługuje bezwrotna prowizja w zależności od wartości dokonanej przez Klienta transakcji kupna Konsultacji i/lub Produktów Cyfrowych, tj.:
  1. 6% od wartości transakcji.
 4. W ramach Umowy sprzedaży, do każdej transakcji doliczona jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wyboru przez Klienta formy płatności znajdującej się w Ofercie Eksperta. Wartość prowizji dostępna jest na stronie Operatora płatności pod linkiem: https://stripe.com/en-pl/pricing
 5. Prowizja dla Operatora Płatności nie stanowi przychodu Usługodawcy.
 6. Wyłączną odpowiedzialność za skutki podania nieprawidłowego numeru rachunku bankowego, na które mają być dokonywane płatności, ponosi Ekspert.
 7. W celu zapewnienia poprawnego działania płatności online, Ekspert zobowiązany jest we własnym zakresie dostosować swój kanał sprzedaży, do wymogów Operatora Płatności. W szczególności strona internetowa, którą Eksperci zgłoszą do Operatora Płatności podczas rejestracji, powinna spełniać następujące wymagania:
  1. posiadać stopkę, zawierającą linki do aktualnego Regulaminu i Polityki prywatności danego Eksperta oraz jego dane adresowe i kontaktowe;
  2. Regulamin Eksperta powinien opisywać procedurę zwrotów;
  3. zawierać aktualny cennik.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokadę płatności online przez Operatora Płatności, w sytuacji gdy wynika to z niedostosowania strony Eksperta do wymagań Operatora Płatności.
 9. Usługodawca nie może pośredniczyć, ani reprezentować Eksperta w komunikacji z Operatorem Płatności. Ekspert akceptuje fakt, że jest wyłącznie odpowiedzialny za dostosowanie swojej strony do wymagań Operatora Płatności.

§ 10.Rezerwacja terminu Konsultacji

 1. Zgodnie z § 4 ust. 2 lit. d Klient za pośrednictwem Aplikacji ma możliwość dokonania odpłatnej rezerwacji terminu Konsultacji z wybranym przez siebie Ekspertem.
 2. Odpłatność za rezerwowane Konsultacje została określona w § 9 Regulaminu.

§ 11.Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenia prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, zaistniałe w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Zakazane jest korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji, w sposób mogący naruszać prawo lub postanowienia Regulaminu.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać za pośrednictwem Aplikacji treści niezwiązanych z celami funkcjonowania Aplikacji, m.in. nie może umieszczać w jakiejkolwiek postaci, treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 4. W szczególności zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji treści: wzywających do nienawiści, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie w Aplikacji niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 6. Ekspert ponosi wyłączną oraz pełną odpowiedzialność względem swoich Klientów za usługi świadczone przez siebie za pośrednictwem Aplikacji. W szczególności Ekspert zobowiązany jest do każdorazowego dokonywania weryfikacji wieku swoich Klientów oraz ich uprawnień do korzystania ze swojej Oferty.
 7. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do przerwania w każdym czasie świadczenia usług, wobec tego Użytkownika, względem którego zajdzie podejrzenie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Przepisy Regulaminu pozostają bez wpływu na podstawę oraz zakres ewentualnej odpowiedzialności Użytkowników wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12.Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika związane z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami w ramach Aplikacji i nie odpowiada za ich nienależyte wykonanie lub za niewykonanie zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami na tej podstawie.
 3. Usługodawca nie odpowiada za działania Użytkowników polegające na wykorzystywaniu Aplikacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.
 4. Usługodawca nie ocenia, nie ma wpływu ani kontroli nad jakością oraz sposobem świadczenia usług przez Użytkowników. Pełna odpowiedzialność za zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami świadczenie ww. usług spoczywa na Użytkownikach.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usługi, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa), w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów płatności, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej lub innych zewnętrznych oddziaływań na których zaistnienie Usługodawca nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec (np. zorganizowane ataki hakerskie).
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Aplikacji w ramach korzystania z Usługi przez Użytkownika.

§ 13.Uprawnienia Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Aplikacji ze względów technicznych lub w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych, bądź mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkowników, przy czym w miarę możliwości będzie informował Użytkowników o takich przypadkach z wyprzedzeniem, za pośrednictwem Aplikacji, minimalizując okres jej niedostępności z tym związany.
 2. Usługodawca posiada uprawnienie do dowolnego rozwoju i modyfikacji Aplikacji i funkcjonalności oferowanych w ramach Usługi. O wprowadzeniu takich zmian Usługodawca w miarę̨ możliwości będzie informował Użytkowników z wyprzedzeniem, za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania Kont Użytkowników, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca uprawniony jest do czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych funkcjonalności Aplikacji, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa, bądź stwierdzenia, że bezpieczeństwo danych Użytkownika jest zagrożone.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Aplikacji przez Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika lub trwałego zablokowania dostępu do Aplikacji, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, w szczególności, gdy ten:
  1. wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem;
  2. używa lub usiłuje używać Aplikacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
  3. narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Aplikacji w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 6. O przypadkach wskazanych w ust. 3-4 Usługodawca informuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.
 7. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do Usługodawcy od blokady Konta/dostępu do wybranych funkcjonalności Aplikacji. Sprzeciw Użytkownik zgłasza w formie elektronicznej w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o blokadzie Konta/dostępu do wybranych funkcjonalności Aplikacji. Użytkownik w sprzeciwie przedstawia okoliczności oraz dowody przemawiające za usunięciem blokady. Usługodawca rozpoznaje wniesiony sprzeciw w terminie 7 dni licząc od dnia jego otrzymania. Decyzja Usługodawcy o zniesieniu lub utrzymaniu blokady Konta/dostępu do wybranych funkcjonalności Aplikacji jest ostateczna.
 8. Usługodawca odblokowuje Konto/dostęp do wybranych funkcjonalności Aplikacji Użytkownikowi w przypadku, gdy przestaną istnieć przyczyny takiej blokady.

§ 14.Zakończenie korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji. W przypadku Użytkownika będącego Ekspertem, odbywa się to poprzez usunięcie Konta.
 2. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do zakończenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji z Użytkownikiem i usunięcia jego Konta z Aplikacji, w przypadku, w którym stwierdzi, że Użytkownik korzysta z Aplikacji sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Operatora lub usunięciu Konta z Aplikacji.

§ 15.Reklamacje w zakresie świadczenia Usługi

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa przewidziana w niniejszym Regulaminie nie jest realizowana lub jest realizowana przez Usługodawcę niezgodnie z jego postanowieniami.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika Aplikacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  2. e-mail Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności ją uzasadniających,
  4. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: hello@naffy.io lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 4. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres (e-mail lub pocztowy) podany w zgłoszeniu.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i doręczona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 6. W sytuacji, w której do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 7. Usługodawca nie obsługuje zwrotów i reklamacji dotyczących rezerwacji terminu spotkań oraz sprzedaży Konsultacji i/lub Produktów cyfrowych, gdyż właściwym do ich rozpatrzenia jest wyłącznie dany Użytkownik, je oferujący.

§ 16.Reklamacje w zakresie umowy sprzedaży

 1. Ekspert zobowiązany jest dostarczyć Produkt Cyfrowy bez jakichkolwiek wad. Niniejsze ma także zastosowanie do realizacji sprzedawanej przez Eksperta usługi Konsultacji.
 2. Wszelką odpowiedzialność za wady wynikające z realizacji Umowy sprzedaży, ponosi Ekspert jako strona Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem, za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Reklamacje dotyczące Umowy sprzedaży należy kierować na adres kontaktowy danego Eksperta.
 4. Ekspert ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji na adres kontaktowy podany w ust. 3 powyżej, przesyłając odpowiedź Klientowi oraz Usługodawcy.
 5. Prowizje dla Usługodawcy i Operatora Płatności, o których mowa w § 9 nie podlegają zwrotowi na rzecz Eksperta w przypadku uznania reklamacji.

§ 17.Zamknięcie Aplikacji

 1. W przypadku planowanego zamknięcia Aplikacji, Usługodawca powiadomi o tym fakcie Użytkowników, za jej pośrednictwem, określając szczegóły planowanego zamknięcia.
 2. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi, brak jest możliwości rejestracji nowych Kont.
 3. Po upływie terminu zamknięcia Aplikacji, Usługodawca wypowiada umowy Użytkownikom.

§ 18.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Aplikacji jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usługi przez Aplikację zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://naffy.io/privacy.

§ 19.Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Niniejszy Regulamin oraz działalność Aplikacji podlegają prawu polskiemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika, nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, do których należą:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. obowiązek dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. modyfikacja funkcjonalności Aplikacji, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, mające wpływ na realizację uprawnień Stron;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. potrzeba usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Użytkowników;
 6. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez komunikat dostępny na stronie głównej Aplikacji lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji w Aplikacji.
 7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu — takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia Usługi w ramach Aplikacji.
 8. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 9. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, rozstrzygane będą w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.
 10. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu.